Ochrana životního prostředí

Strategie rozvoje společnosti je orientována především na poskytování výrobků a služeb, které svojí kvalitou, spolehlivostí, výkony a šetrností vůči životnímu prostředí, splňují specifikované požadavky našich zákazníků.

Hlavním cílem společnosti je zajistit výrobní program s minimálním zatížením životního prostředí, vytvářet podmínky pro neustálé zlepšování, prevenci znečišťování a udržování environmentálního systému v souladu s právními předpisy a jinými požadavky jako jsou vyhlášky, smlouvy a další. Zásady pro naplňování strategie společnosti v oblasti životního prostředí jsou formulovány v dokumentu "Politika jakosti a environmentu", který je vrcholným dokumentem závazným pro všechny zaměstnance společnosti, osoby a organizace pracující ve společnosti. Vyhlášením této politiky se společnost zavázala k procesu neustálého zlepšování a prevenci znečišťování, jakož i k plnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků, kterým společnost podléhá, efektivnímu využívání přírodních zdrojů, ochraně vod, půdy, ovzduší, bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci. Nedílnou součástí této politiky je i proces nakládání s odpady, chemickými látkami a opatření pro případ havárie nebo stavů havarijního ohrožení.

Pro dosažení tohoto závazku zavedla PBS ENERGO systém environmentálního managementu stanovený normou ISO 14001:2004, který je klíčovým nástrojem k neustálému zlepšování procesů ve smyslu prevence snižování negativních dopadů aspektů na životní prostředí, vyplývajících z činností naší společnosti. Pro naplnění environmentální politiky se společnost zavazuje:

 • dodržovat právní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí, zachování přírodních zdrojů a zajištění bezpečného prostředí,
 • udržovat, rozvíjet a soustavně zlepšovat systém environmentálního managementu, zavedený podle normy ISO 14001:2004 a dokumentovaný v Příručce integrovaného systému managementu a navazujících směrnicích,
 • rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na životní prostředí,
 • řídit a vychovávat zaměstnance k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí a dosáhnout toho, aby plně chápali, podporovali a prosazovali environmentální politiku společnosti,
 • vytvořit podmínky pro ekologické chování svých zaměstnanců,
 • nakládat s odpady a chemickými látkami v souladu s právními předpisy a jinými požadavky,
 • prevencí rizik a znečišťování předcházet možnostem vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí,
 • provádět řádně plánovanou preventivní údržbu a minimalizovat tak negativní environmentální dopady spojené s provozem manipulačních a dopravních prostředků a technických zařízení,
 • každoročně stanovovat environmentální cíle k naplnění této politiky – splnění stanovených cílových hodnot pak kontrolovat v rámci pravidelného ročního přezkoumávání integrovaného systému managementu,
 • sdělovat tuto politiku všem zaměstnancům a předávat ji vhodnou formou veřejnosti,
 • vyžadovat od smluvních partnerů respektování této environmentální politiky.
 • V souladu s požadavky normy ISO 14001:2004 je zavedený systém environmentálního řízení, jednotlivé procesy a činnosti ve stanovených intervalech prověřovány tak, aby byla zajištěna trvalá vhodnost, adekvátnost i efektivnost péče o životní prostředí. Dále rovněž byly definovány příležitosti pro zlepšení, potřeby změn environmentálního řízení popřípadě změny environmentální politiky a environmentálních cílů a cílových hodnot.
Naší snahou je snižovat množství produkovaných odpadů, tyto třídit, předávat k dalšímu využití a kde to není možné, provádět jejich likvidaci v souladu s právními předpisy. Minimalizujeme používání látek, které jsou dle ustanovení příslušných právních předpisů označeny za nebezpečné a nahrazujeme je látkami a materiály, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Průběžně spolupracujeme se složkami státní správy při plnění ohlašovacích, vykazovacích a schvalovacích povinností, které naší společnosti ukládají zákonné předpisy a jiné požadavky.

Jiří Crha
vedoucí oddělení technické kontroly