Politika jakosti

Předpokladem úspěchu a konkurenceschopnosti naší společnosti je především kvalita produktů a systém řízení výroby. Vysoká kvalita výrobků a poskytovaných služeb je rozhodujícím faktorem pro spokojenost našich zákazníků a tudíž i naší stabilní ekonomické výkonnosti.

Pro naplnění svých strategických záměrů využívá akciová společnost systém řízení jakosti a environmentu, stanovený normami ISO 9001/2008 a ISO 14001/2004 . Vrcholový management společnosti, v souladu se zavedeným systémem jakosti a environmentu, zaměřuje svoji činnost k neustálému zlepšování procesů, efektivnímu využívání všech zdrojů a snižování negativních dopadů, aspektů na životní prostředí.

Vedení společnosti uplatňuje odpovědnost za ohleduplné chování k životnímu prostředí u všech zaměstnanců, na všech úrovních a provádí opatření, která mají za cíl trvalé snižování provozního zatížení životního prostředí. Svoje činnosti v pravidelných intervalech prověřuje za účelem korigování, jak technických, tak i organizačních odchylek od stanovených standardů, aby byla zajištěna neustálá účinnost a efektivnost zavedeného systému a bylo dosahováno plnění spokojenosti zákazníků s výrobky a službami společnosti.

Cílem naší společnosti je neustálá optimalizace procesů, snižování nákladu při efektivním využíváním potřebných zdrojů. Společnost neustále podporuje zvyšování a prohlubování znalostí svých zaměstnanců na všech úrovních v oblasti jakosti a environmentu, čímž zajišťuje vysokou odbornost, zručnost a dovednost, která se odráží v technické úrovni výrobků a poskytovaných služeb.

Zásady systému jakosti a environmentu společnost uplatňuje jak při interní, tak i externí komunikaci, převážně s našimi dodavateli, kde prezentuje naše environmentální záměry a uplatňujeme v těchto vztazích šetrný přístup k životnímu prostředí a plnění zákonných požadavků, zvláště u těch nakupovaných výrobků, které by mohly ohrozit životní prostředí.

Systém jakosti a environmentu je pravidelně vyhodnocován a přezkoumáván vedením společnosti s cílem zajistit jeho vhodnost, účinnost, efektivnost a stanovit příležitosti pro zlepšování, popřípadě provádění změn. Vyhlášením této politiky se společnost zavazuje k procesu neustálého zlepšování a prevenci znečišťování, jakož i k plnění relevantních požadavků právních předpisů a jiných požadavků, kterým společnost podléhá, efektivnímu využívání přírodních zdrojů a energií, ochraně vod, půdy a ovzduší a bezpečnosti a ochraně zdraví svých zaměstnanců při práci.

Nedílnou součástí této politiky je i proces nakládání s odpady, chemickými látkami a opatření pro případy havárie nebo stavu havarijního ohrožení. PBS ENERGO bude v následujícím období:

  • neustále zlepšovat systém environmentálního řízení a integrovat ochranu životního prostředí do všech podnikatelských činností společnosti,
  • preferovat prevenci před následnými opatřeními,
  • uplatňovat požadavky environmentálních právních předpisů u svých dodavatelů,
  • dodržovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se na společnost vztahují,
  • přísně dodržovat emisní limity stanovené právními předpisy,
  • informovat veřejnost a zainteresované strany, všechny osoby a organizace pracující pro společnost o environmentální politice a její realizaci.
Naše současné i budoucí procesy a činnosti jsou a budou plánovány, posuzovány a dozorovány z ekologických hledisek a cílových hodnot. Zdroje znečišťování, které zatím nelze zrušit, se zavazujeme monitorovat a řídit tak, aby emise byly co nejmenší a jejich hodnoty byly pod úrovní prahových limitů. Ochrana životního prostředí a zajištění spokojenosti našich zákazníků je trvalý úkol naší společnosti.

Jiří Crha
vedoucí oddělení technické kontroly