Výzkum a vývoj

Hlavní náplní našeho vývojového oddělení jsou inovace výrobního programu v souladu s požadavky zákazníků a jejich prosazení na trh. To znamená projekce nových typů parních a expanzních plynových turbín, zvyšování jejich účinnosti a dalších užitných parametrů a podrobné návrhy průtočných částí turbín při plnění zakázek.

Oddělení má silnou vazbu na ostatní oddělení společnosti, jako je obchodní a výrobní úsek, montáž a zkušebna. Vychází z jejich potřeb a čerpá od nich podněty pro svou vývojovou činnost. Zpracovává technické návrhy a specifikace pro nabídky turbín, účastní se revizí a oprav turbín, provádí měření a vyhodnocování parametrů turbín provozovaných u zákazníků. Oddělení zajišťuje trvalou kontinuitu výrobního programu radiálních a axiálních turbín v širokém sortimentu.

Pro technické výpočty a návrhy je využíváno moderní programové vybavení

  • ANSYS – pro pevnostní, deformační, frekvenční a termické analýzy strojních dílců (metoda konečných prvků)
  • SKALA – výpočty životnosti vysoce namáhaných dílců z hlediska nízkocyklové únavy
  • FLUENT – CFD programový systém k řešení úloh proudění plynů a kapalin (metoda konečných objemů)
  • MGF BIT – k určování dynamických charakteristik kluzných ložisek
  • DYNROT, Pro/Mechanika – k analýzám stability, kritických otáček a vibrací vysokootáčkových rotorů
  • Pro/E – CAD software pro 3D modelování
  • Systém podpůrných programů vlastní provenience – k návrhům průtočných částí radiálních a axiálních turbín a k určování parametrů termodynamických oběhů a vlastností jejich pracovních látek
  • Oddělení spolupracuje s univerzitními a odbornými pracovišti formou konzultací nebo společných projektů – VZLU Praha, ITM AV Praha, ČVUT FSI Praha.

Aktuální vývojové programy:

Název programu

Technologická agentura ČR – Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Název projektu

Výzkum a vývoj malorozměrového turbínového stupně

Popis projektu

Projekt je řešen ve spolupráci s VZLU Praha. Účelem projektu je inovace turbínových přetlakových stupňů, které jsou používány v mnohostupňových kondenzačních a protitlakových parních turbínách vybavených bubnovými rotory. Je prováděn aplikovaný experimentální a teoretický výzkum přetlakového turbínového stupně, který poskytne soubor výsledků, jejichž analýza povede ke zdokonalení metodiky návrhu obdobných stupňů. Ke zjištění kinematických a termodynamických parametrů proudění ve speciálně zkonstruovaném zkušebním stupni je prováděn systematický a podrobný experiment s využitím aerodynamických sondáží pneumatickými sondami. Teoretický výzkum zahrnuje analýzu proudových poměrů ve stupni s nasazením původního software VZLU simulujícího speciální případy prostorového proudění.

Ing. Radovan Kundera
manažer výzkumu a vývoje